Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017 г.

Неактивност на предприятие през 2017г.

Законът за счетоводството дава дефиниция на „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ (т.30 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗСч):

Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Какви декларации подават предприятията, които през 2017г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството?

  1. Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
  1. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за:
  • предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период – това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.
  1. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСчи нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срокдо 30 април 2018 година.

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com