Отношения с финансовите институции и финансовите пазари

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко”извършва регистрация и правно обслужване на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества в отношенията им с клиенти и с Комисията по финансов надзор. Изготвяне на договори, свързани със сделки с ценна книжа или при общи условия.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” осигурява регистрация и правно обслужване на банки и небанкови финансови институции, на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, лизинг, и др.), правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит, подготовка на договори за кредитни обезпечения.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предоставя комплексно обслужване на застрахователни дружества и пенсионно-осигурителни дружества включващо:

 • Учредяване и регистрация на застрахователни дружества и пенсионно-осигурителни дружества;
 • Защита на интересите на застрахователните дружества и пенсионно-осигурителни дружества при изготвяне на общи и специални условия, предложения, полици, тарифи, инструкции и други документи по администриране на различни видове застраховки;
 • Изготвяне на съзастрахователни, презастрахователни договори и пенсионо-осигурителни договори;
 • Реализиране на регресна и пряка отговорност към трети лица.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предоставя правна помощ при придобиването на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, управлението, прехвърлянето и разпореждането със земя в Република България, както и консултации относно всички правни аспекти на инвестициите в недвижими имоти съгласно действащото законодателство. Адвокатите в дружеството и целият екип имат богат експертен опит в разработване на схеми за финансиране от кредитни институции, както и в разработване на индивидуални решения за реализиране на инвестициите, включващи правна помощ във всички необходими сфери.

Екипът на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” подпомага и консултира всички участници в строителния инвестиционен процес и предоставя правна помощ при:

 • Проучване на вещно-правния статус на недвижими имоти;
 • Защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни и с реституционни претенции;
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти;
 • Схеми за проектно финансиране и обезпечение на строителния процес;
 • Получаване на разрешителни и други строителни книжа;
 • Изготвяне и изпълнение на договори за строителство;
 • Промяна на предназначението на земи;
 • Административни процедури свързани с проектирането и строителството;
 • Попълване и изменение на кадастрални карти и устройствени планове;
 • Издаване на визи за проектиране;
 • Одобрение на инвестиционни проекти;
 • Издаване на разрешения за строеж;
 • Получаване на разрешение за ползване;
 • Учредяване на сервитути и т.н.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” компетентно съдейства относно консултации за гражданското състояние на физическите лица , извършване на регистрации на сдружения и фондации по ЗЮЛНЦ, правна помощ по уреждането на статут и пребиваване на чужди граждани на територията на Република България, консултира и предоставя правни услуги на физически лица относно изготвяне на различни видове граждански договори и по конкретно:

 • Договори за покупко-продажба
 • Договори за наем
 • Договори за поръчка
 • Договори за дарение
 • Договори за заем
 • Упълномощавания

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” активно съдейства при сключването и реализацията на всички сделки на нашите клиенти, като прилага творчески подход, изчерпателен анализ и компетентен съвет относно данъчното облагане и алтернативни възможности за ефективно данъчно планиране

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предлага консултации и правно обслужване по следните въпроси:

 • Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Консултации по митническо право;
 • Корпоративно данъчно облагане;
 • ДДС и акцизи;
 • Представителство пред органите на данъчната и митническата администрация;
 • Процесуална защита срещу незаконосъобразни данъчни и митнически актове;
 • Консултации по инвестиционни проекти.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” подпомага и консултира клиентите си по следните въпроси в областта на облигационното право:

 • Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията на съответния клиент, произтичащи от спецификите в дейността;
 • Представяне на правни становища относно изпълнението на договори;
 • Учредяване и заличавания на обезпечения – ипотеки, залози и др. въпроси, свързани с тях;
 • Непозволеното увреждане и ангажиране на деликтна отговорност;
 • Договорна отговорност и способи за бързото и адекватно реализиране на интересите на клиентите ни.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” вярва, че успешната закрила на правата на интелектуална собственост е резултат от доброто взаимодействие адвокат-клиент и от богатата практика на кантората в отношенията с компетентните държавни институции и професионални организации.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” извършва:

 • Регистрация на търговски марки, наименования за произход и промишлен дизайн;
 • Закрила на авторски правa;
 • Подготовка на проектодоговори, свързани със създаването, използването и/или разпореждането с авторски и сродни на тях права;
 • Правни съвети за ефективно управление на интелектуална собственост и защита от нарушения;
 • Процесуална защита на нарушени права на интелектуална собственост;
 • Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, съдебните и други държавни органи в България.

Адвокатите на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” са професионалисти със задълбочени познания и дългогодишен опит в разрешаване на спорове пред българските съдилища и особени юрисдикции, пред институционални арбитражни съдилища. Кантората представлява клиенти по широк кръг търговски, финансови и индустриални спорове, включително банкови и финансови спорове, спорове относно защитата на конкуренцията, несъстоятелност и изпълнение на задълженията. Съдружниците в кантората са сред водещите съдебни адвокати в България.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” активно съдействат на своите клиенти за оптимално уреждане на трудовите правоотношения и трудовите спорове с работниците и служителите им, както и съдействат в проблемите, свързани със задълженията на работодателите към държавното обществено и здравно осигуряване.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” извършва:

 • Консултиране на работодателите във връзка с възникването, действието и прекратяването на трудовите правоотношения;
 • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Консултации по промените на законодателството, третиращо трудовите правоотношения и социалното осигуряване.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” подпомага и консултира клиентите си по следните въпроси в областта на търговското и корпоративно право:

 • Проучване на различни бизнес възможности с оглед на правната им уредба и начини на финансиране;
 • Избор на форма на дружествено инкорпориране спрямо правните, икономически и социални специфики на дадения регион;
 • Подготовка и провеждане на преобразуване на търговски дружества, в т.ч. при сливания, вливания и придобивания на търговските дружества;
 • Регистрация и извършване на промени на дружества, клонове, търговски представителства;
 • Консултиране на дружества със смесено участие;
 • Консултиране в сферата на търговската дейност, подготовка и договаряне на пакет сделки;
 • Представителство и консултиране във връзка с кредитиране, обезпечения, рефинансиране.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” консултира и предоставя правни услуги на инвеститори, инвестиционни посредници, кредитополучатели, лизингодатели и други юридически и физически лица във връзка с:

 • Текущи банкови операции;
 • Инвестиционни проекти;
 • Проектно финансиране;
 • Спазване режима на контрол срещу пране на пари в България;
 • Кредитни сделки и операции;
 • Избягване на двойно данъчно облагане;
 • Правни анализи на обезпечения по кредити.

Екипът на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предлага на международните инвеститори комплексно правно обслужване, и по конкретно:

 • Пазарен анализ и инвестиционни консултации;
 • Данъчно планиране на инвестиционни проекти;
 • Подготвяне на документи за участие в приватизационни процедури;
 • Преглед и коментар на приватизационни документи;
 • Правен анализ на обекти на инвестиционен интерес;
 • Дългосрочно правно съдействие при управление на чуждестранни инвестиции;
 • Съдействие при воденето на преговори.

Екипът на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” осигурява изготвяне на документи или консултиране на клиентите във връзка с различните административни процедури, като анализът на документите включва не само проверка за съответствие с българското законодателство, а комплексно изследване на правните последици и препоръка за избор на подход, който в най-голяма степен да съответства на икономическите и правни интереси на клиента.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” компетентно съдейства на своите клиенти в случаи на:

 • Изготвяне на молби, декларации, заявления, искания и други документи във връзка с всякакви административни производства, по които приложимост намира Административнопроцесуалния кодекс на Република България;
 • Представителството пред административните органи във връзка с издаване на индивидуални административни актове;
 • Оспорване по административен и съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове (на ръководители на ведомства, кметове на общини, райони и кметства, както и на други органи на изпълнителната власт) по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
 • Обжалване на наказателни постановления за налагане на административни наказания по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com