Промени в дружественото право – Форма. Условие за действителност при прехвърляне на предприятие.
11.01 2018

Нови изискване за форма:

  1. Договорът за прехвърляне на търговското предприятие следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно;

  1. Договорът за прехвърляне на дружествен дял на трето лице (което не е съдружник) се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

  1. Изискването за форма за валидност – писмена, с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, се отнася за решения на общото събрание на дружеството по следните въпроси:

  • приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

  • намаляване и увеличаване на капитала;

  • избор на управител;

  • придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Протоколите за вземане на решения на общото събрание в дружество по изброените въпроси задължително са в писмена форма, с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Решения по посочените въпроси са валидни в обикновена писмена форма само ако в дружествения договор изрично е предвидена обикновена писмена форма за тяхната валидност.

Условие за действителност при прехвърлане на предприятие с наети работници и служители: прехвърлителят следва да e изплатил дължимите задължения към работниците и служителите, вкл. към тези, с които e прекратил трудовите правоотношения до три години преди прехвърлянето на предприятието. Страните по договора за прехвърляне на предприятие могат да се уговорят, че купувачът ще изплати задълженията към работниците и служителите.

KGP&Co; Lawyers - Адвокат Николай Павлевчев

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com