Промени в несъстоятелността
12.01 2018

I. Въвежда се ново основание за неплатежоспособност на търговец (в сила от 31.03.2018г.)– при неплащане на трудовите възнаграждения към най-малко ⅓ от работниците и служителите за период повече от два месеца

II. Въведени са предположения за неплатежоспособност на търговец, базирани на формални основания:

Счита се за неплатежоспособен търговец, който, преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години;

Счита се, че е неплатежоспособен и търговец, срещу който е образувано изпълнително производство, но в срок от 6 месеца от получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение вземането на кредитора е останало изцяло или частично неудовлетворено

III. Промени относно кредиторите – свързани с длъжника лица:

Временният синдик изготвя нарочен списък на кредиторите – свързани лица с длъжника.

Кредитори – свързани лица с длъжника, както и лицата, които са придобили вземания от такива кредитори, нямат право да гласуват на първото събрание на кредиторите. Те не участват във вземането на решения по:

– приемане на доклада на временния синдик;

– избор на постоянен синдик;

– избор на и комитет на кредиторите.

Не се провежда първо събрание на кредиторите, когато длъжникът не е публикувал финансовите си отчети за последните три години и когато не предаде търговските си книги на синдика.

При продажба на имущество в производството по несъстоятелност купувачът трябва да плати дължимата цена в срок от 7 дни. Когато купувачът е кредитор, той не внася цялата сума, а само онази част, която според сметка за разпределение купувачът трябва да довнесе, за да се погасят вземанията на другите кредитори.

Изготвената от синдика сметка за разпределение на наличните суми се одобрява от съда с определение, което подлежи на обжалване.

Не се прекратява производството по несъстоятелност и не се погасяват вземанията на кредиторите, обезпечени с имущество на трето лице.

IV. Въвежда се производство по стабилизация.

Цел – да се предотврати откриването на производство по несъстоятелност, като се постигне споразумение между търговеца и кредиторите на търговеца за начина на изпълнение на задълженията на търговеца.Компетентeн съд – окръжният съд по седалището на търговеца;

Основание – свързано е с непосредствената опасност от неплатежоспособност на търговеца – когато е възможно търговецът в бъдещ момент да спре плащанията или да не е в състояние да изпълни задълженията си;

Доверено лице – под негов контрол търговецът продължава дейността си. Налице са множество сходства с фигурата на синдика в производството по несъстоятелност.

Ограничения – след откриване на производството по стабилизация търговецът има право да превежда суми само за погасяване вземания за данък върху добавената стойност, акциз, данъци или осигурителни вноски, но не може да извършва плащания на задължения от преди датата на молбата за откриване на производство по стабилизация. По преценка на съда може всички нови сделки да се сключват след одобрението на довереното лице.

Спирането на изпълнителните дела и недопустимост на образуването на нови изпълнителни дела – особено важна последица при производство по стабилизация.

План за стабилизация – приема се от кредиторите при особени правила на гласуване. Одобрява се от съда – ако води до справедливо удовлетворяване на кредиторите. При неизпълнение на плана за стабилизация, въз основа на него кредиторите могат да се снабдят със заповед за изпълнение.

KGP&Co. Lawyers - Адвокат Николай Павлевчев

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com