Промени относно съдебните и изпълнителните производства
12.01 2018

Промени в Гражданския процесуален кодекс: Срокове. Касационни основания. Уведомяване в заповедните производства.Обжалване в изпълнителното производство, нови правила в съдебното изпълнение.

Срокове в съдебните дела.
Важно изменение е свързано с изтичането на процесуални срокове по съдебни дела. Съгласно измененията сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници, както и по време на съдебната ваканция (от 15 юли до 1 септември), с изключение на изрично посочени в Закона за съдебната власт дела. Промяната е от значение за бързината на разглеждането на споровете от съдилищата.
За споровете между търговци остава алтернативата за разрешаването им от Арбитраж.

Касационни основания
При касационно обжалване пред ВКС са въведени промени в основанията за допускане на касационен контрол на въззивните решения.
Добавени са две нови основания за допустимостна касационните жалби:
1. противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;
2. вероятна нищожност или недопустимост на въззивните решения, както и очевидна неправилност на въззивните решения.
Противоречивата практика на съдилищата вече не представлява основание за допускане до касационен контрол.
Касационните решенията на ВКС вече не представляват задължителна за долустоящите съдилища съдебна практика.

Заповедно производство:
Новите изменения предвиждат, че в случаите, в които длъжникът не може да бъде открит на известните му адреси и се наложи връчването на Заповедта за изпълнение да се извърши чрез залепване на уведомление (по реда на чл. 47 ГПК), съдът указва на ищеца да заведе иск за установяване на вземането си (чл. 422 ГПК).

Когато заповедта за изпълнение е издадена въз основа на документ/акт по чл. 417 ГПК, съдът разпорежда също и спиране на допуснатото незабавно изпълнение – не може да бъде образувано изпълнително дело, а ако такова е образувано – изпълнението се спира.

В изпълнителното производство промените засягат:
– разширяване на обхвата на подлежащите на обжалване действия и актове на съдебния изпълнител;
– реда за назначаване на особен представител по висящо изпълнително дело;
– реда за определяне на началната цена и провеждането на публичната продан;
– възлагането на разноските в полза на длъжника и взискателя и задълженията на работодателя при получен запор на трудово възнаграждение на свой служител;
– въвеждане на изискването за съразмерност на обезпечителните и изпълнителните способи;
– непротивопоставимост на купувач по извършена публична продан на определени категории вписани актове;
– въвеждане на процедура за електронен публичен търг;
– възможност да се закупи недвижим имот чрез ипотечен кредит на публичен търг.

Европейска заповед за запор.

Въведена е процедура за издаване на Европейска заповед за запор на банкови сметки, която има за цел да улесни трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела въз основа на регламент (ЕС) № 655/2014 г. на европейския парламент и на съвета от 15 май 2014 година.

KGP&Co. Lawyers - Адвокат Димитър Караиванов

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com