KGP & Co lawyers

Justice . Equality . Trust
Open a case
Сфери на дейност
По отношение на всеки един от нашите клиенти ние се ръководим от принципа за предоставяне на високо квалифицирани правни съвети и адекватно правно обслужване. Към всеки един клиент търсим и прилагаме индивидуален подход, така че да отговорим най-пълно и точно на очакванията му.
Financial Relations
Финансови отношения

Финансови отношения

Отношения с финансовите институции и финансовите пазари Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко”извършва регистрация и правно обслужване на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества в отношенията им с клиенти и с Комисията по финансов надзор. Изготвяне на договори, свързани със сделки с ценна книжа или при общи условия.
Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” осигурява регистрация и правно обслужване на банки и небанкови финансови институции, на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, лизинг, и др.), правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит, подготовка на договори за кредитни обезпечения.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предоставя комплексно обслужване на застрахователни дружества и пенсионно-осигурителни дружества включващо:

 • Учредяване и регистрация на застрахователни дружества и пенсионно-осигурителни дружества;
 • Защита на интересите на застрахователните дружества и пенсионно-осигурителни дружества при изготвяне на общи и специални условия, предложения, полици, тарифи, инструкции и други документи по администриране на различни видове застраховки;
 • Изготвяне на съзастрахователни, презастрахователни договори и пенсионо-осигурителни договори;
 • Реализиране на регресна и пряка отговорност към трети лица.
Law of estate
Вещно право

Вещно право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предоставя правна помощ при придобиването на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, управлението, прехвърлянето и разпореждането със земя в Република България, както и консултации относно всички правни аспекти на инвестициите в недвижими имоти съгласно действащото законодателство. Адвокатите в дружеството и целият екип имат богат експертен опит в разработване на схеми за финансиране от кредитни институции, както и в разработване на индивидуални решения за реализиране на инвестициите, включващи правна помощ във всички необходими сфери.

Екипът на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” подпомага и консултира всички участници в строителния инвестиционен процес и предоставя правна помощ при:

 • Проучване на вещно-правния статус на недвижими имоти;
 • Защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни и с реституционни претенции;
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти;
 • Схеми за проектно финансиране и обезпечение на строителния процес;
 • Получаване на разрешителни и други строителни книжа;
 • Изготвяне и изпълнение на договори за строителство;
 • Промяна на предназначението на земи;
 • Административни процедури свързани с проектирането и строителството;
 • Попълване и изменение на кадастрални карти и устройствени планове;
 • Издаване на визи за проектиране;
 • Одобрение на инвестиционни проекти;
 • Издаване на разрешения за строеж;
 • Получаване на разрешение за ползване;
 • Учредяване на сервитути и т.н.
Civil law
Гражданско право

Гражданско право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” компетентно съдейства относно консултации за гражданското състояние на физическите лица , извършване на регистрации на сдружения и фондации по ЗЮЛНЦ, правна помощ по уреждането на статут и пребиваване на чужди граждани на територията на Република България, консултира и предоставя правни услуги на физически лица относно изготвяне на различни видове граждански договори и по конкретно:

 • Договори за покупко-продажба
 • Договори за наем
 • Договори за поръчка
 • Договори за дарение
 • Договори за заем
 • Упълномощавания
Tax Law
Данъчно право

Данъчно право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” активно съдейства при сключването и реализацията на всички сделки на нашите клиенти, като прилага творчески подход, изчерпателен анализ и компетентен съвет относно данъчното облагане и алтернативни възможности за ефективно данъчно планиране

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предлага консултации и правно обслужване по следните въпроси:

 • Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Консултации по митническо право;
 • Корпоративно данъчно облагане;
 • ДДС и акцизи;
 • Представителство пред органите на данъчната и митническата администрация;
 • Процесуална защита срещу незаконосъобразни данъчни и митнически актове;
 • Консултации по инвестиционни проекти.
Law of obligation
Облигационно право

Облигационно право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” подпомага и консултира клиентите си по следните въпроси в областта на облигационното право:

 • Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията на съответния клиент, произтичащи от спецификите в дейността;
 • Представяне на правни становища относно изпълнението на договори;
 • Учредяване и заличавания на обезпечения – ипотеки, залози и др. въпроси, свързани с тях;
 • Непозволеното увреждане и ангажиране на деликтна отговорност;
 • Договорна отговорност и способи за бързото и адекватно реализиране на интересите на клиентите ни.
Law of intellectual property
Право на интелектуалната собственост

Право на интелектуалната собственост

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” вярва, че успешната закрила на правата на интелектуална собственост е резултат от доброто взаимодействие адвокат-клиент и от богатата практика на кантората в отношенията с компетентните държавни институции и професионални организации.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” извършва:

 • Регистрация на търговски марки, наименования за произход и промишлен дизайн;
 • Закрила на авторски правa;
 • Подготовка на проектодоговори, свързани със създаването, използването и/или разпореждането с авторски и сродни на тях права;
 • Правни съвети за ефективно управление на интелектуална собственост и защита от нарушения;
 • Процесуална защита на нарушени права на интелектуална собственост;
 • Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, съдебните и други държавни органи в България.
Procedural Delegation
Процесуално представителство

Процесуално представителство

Адвокатите на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” са професионалисти със задълбочени познания и дългогодишен опит в разрешаване на спорове пред българските съдилища и особени юрисдикции, пред институционални арбитражни съдилища. Кантората представлява клиенти по широк кръг търговски, финансови и индустриални спорове, включително банкови и финансови спорове, спорове относно защитата на конкуренцията, несъстоятелност и изпълнение на задълженията. Съдружниците в кантората са сред водещите съдебни адвокати в България.

Labor and insurance law
Трудово и осигурително право

Трудово и осигурително право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” активно съдействат на своите клиенти за оптимално уреждане на трудовите правоотношения и трудовите спорове с работниците и служителите им, както и съдействат в проблемите, свързани със задълженията на работодателите към държавното обществено и здравно осигуряване.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” извършва:

 • Консултиране на работодателите във връзка с възникването, действието и прекратяването на трудовите правоотношения;
 • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Консултации по промените на законодателството, третиращо трудовите правоотношения и социалното осигуряване.
Commercial law
Търговско и корпоративно право

Търговско и корпоративно право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” подпомага и консултира клиентите си по следните въпроси в областта на търговското и корпоративно право:

 • Проучване на различни бизнес възможности с оглед на правната им уредба и начини на финансиране;
 • Избор на форма на дружествено инкорпориране спрямо правните, икономически и социални специфики на дадения регион;
 • Подготовка и провеждане на преобразуване на търговски дружества, в т.ч. при сливания, вливания и придобивания на търговските дружества;
 • Регистрация и извършване на промени на дружества, клонове, търговски представителства;
 • Консултиране на дружества със смесено участие;
 • Консултиране в сферата на търговската дейност, подготовка и договаряне на пакет сделки;
 • Представителство и консултиране във връзка с кредитиране, обезпечения, рефинансиране.
Financial Law
Финансово право

Финансово право

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” консултира и предоставя правни услуги на инвеститори, инвестиционни посредници, кредитополучатели, лизингодатели и други юридически и физически лица във връзка с:

 • Текущи банкови операции;
 • Инвестиционни проекти;
 • Проектно финансиране;
 • Спазване режима на контрол срещу пране на пари в България;
 • Кредитни сделки и операции;
 • Избягване на двойно данъчно облагане;
 • Правни анализи на обезпечения по кредити.
Foreign Investment
Чуждестранни инвестиции

Чуждестранни инвестиции

Екипът на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” предлага на международните инвеститори комплексно правно обслужване, и по конкретно:

 • Пазарен анализ и инвестиционни консултации;
 • Данъчно планиране на инвестиционни проекти;
 • Подготвяне на документи за участие в приватизационни процедури;
 • Преглед и коментар на приватизационни документи;
 • Правен анализ на обекти на инвестиционен интерес;
 • Дългосрочно правно съдействие при управление на чуждестранни инвестиции;
 • Съдействие при воденето на преговори.
Administrative Law
Административно право

Административно право

Екипът на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” осигурява изготвяне на документи или консултиране на клиентите във връзка с различните административни процедури, като анализът на документите включва не само проверка за съответствие с българското законодателство, а комплексно изследване на правните последици и препоръка за избор на подход, който в най-голяма степен да съответства на икономическите и правни интереси на клиента.

Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” компетентно съдейства на своите клиенти в случаи на:

 • Изготвяне на молби, декларации, заявления, искания и други документи във връзка с всякакви административни производства, по които приложимост намира Административнопроцесуалния кодекс на Република България;
 • Представителството пред административните органи във връзка с издаване на индивидуални административни актове;
 • Оспорване по административен и съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове (на ръководители на ведомства, кметове на общини, райони и кметства, както и на други органи на изпълнителната власт) по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
 • Обжалване на наказателни постановления за налагане на административни наказания по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Нашите принципи

По отношение на всеки един от нашите клиенти ние се ръководим от принципа за предоставяне на високо квалифицирани правни съвети и адекватно правно обслужване. Към всеки един клиент търсим и прилагаме индивидуален подход, така че да отговорим най-пълно и точно на очакванията му.

Принципите, от които се водим при оказване на правна помощ:

 • Да предоставяме на нашите клиенти ефективна помощ за разрешаване на правните им проблеми;
 • Да извършваме бързо, задълбочено и изчерпателно проучване на всеки правен проблем на нашите клиенти;
 • Да предоставяме на нашите клиенти възможно най-голям брой варианти за рационално решение на правните им проблеми, постигане на оптимални резултати в относително кратко време и с минимални средства.
 • Да предоставяме на нашите клиенти своевременни юридически консултации и правна помощ, във връзка с промените в законодателството, които касаят тяхната дейност.
 • Да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти, като им гарантираме сигурност и спокойствие при осъществяване на тяхната дейност.
 • Всеки клиент да бъде удовлетворен в максимална степен от работата си с нас.
 • Детайлното и задълбочено познаване на нормативните актове и съдебната практика
 • Широк кръг от контакти
 • Лоялност и конфиденциалност на идеите

Като резултат от дългото и ползотворно съвместно сътрудничество, отношенията ни с много от нашите клиенти са базирани на основата на дългосрочни договори за правно обслужване, чрез които гарантираме оказването на своевременна правна помощ и съдействие, както и приоритетна готовност за предоставяне на правни услуги.

Нашият екип
Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” разполага с екип от адвокати с опит в различни области на гражданското право, както и добре подготвен помощен персонал, което ни позволява да предоставяме юридическо обслужване и консултации в различни области на клиенти както в България, така и в чужбина.
Евелин Калоянов
Член на Софийска Адвокатска колегия
Съдружник и Управител
Български, Английски
more-info
Николина Василева – Петкова
Член на Софийска Адвокатска колегия
Съдружник
Български, Английски
more-info
Иван Бойчев
Член на Адвокатска колегия Благоевград
Адвокат
Български, Английски
more-info
Теодор Самунев
Член на Софийска адвокатска колеги
Адвокат
Български, Английски
more-info
Дарина Бисеринска
Адвокатски сътрудник
Български, Английски, Немски
more-info
Антония Балева
Административен служител
Администриране и управление на процедури
Български
more-info

Свържете се с нас относно вашия случай